Alkis Kritikos

Alkis Kritikos

  • Height: 6′
  • Eye Colour: Blue
  • Hair Colour: White
  • Playing Age: 55 to 70 years
  • Native: Greek